Inhoud speelwerkbladen

Oude Testament
Nieuwe Testament

Bijbelwerk Oude Testament

Nummering:
1e kolom/rode nummers: nummering van Bijbelidee
2e kolom: nummering van Bijbelwerk, de onderbouwbladen uit deze methode

Schepping – tot de torenbouw

 1.     1   De schepping (verhaal 1 en 2) – Gen. 1, 2
 2.     2   In de hof van Eden – Gen. 2
 3.     3   De eerste zonde – Gen. 3
 4.     4   Kain en Abel – Gen. 4: 1-16
 5.     5   Noach bouwt een ark – Gen. 5, 6
 6.     6   De zondvloed – Gen. 9
 7.     7   De regenboog – Gen. 9
 8.     8   De torenbouw van Babel – Gen. 11

Abram, Izak en Jakob

 1.     9   Abram vertrekt naar Kanaan – Gen. 11: 9
 2.   13   God geeft Zijn belofte aan Abram – Gen. 15
 3.   19   Hagar en Ismael in de woestijn – Gen. 21: 1-21
 4.   22   Izak trouwt met Rebekka – Gen. 24
 5.   24   Jakob en Ezau, Izak zegent Jakob – Gen. 25: 19-34
 6.   25   De vlucht van Jakob – Gen. 28
 7.   26   Jakob bij Laban – Gen. 29
 8.   27   Jakob gaat terug naar Kanaan – Gen. 31
 9.   28   Jakob Bij Pniel – Gen. 32
 10.   29   Jakob ontmoet Ezau – Gen. 33

Jozef

 1.   31   Jozef wordt door zijn broers verkocht – Gen. 37 
 2.   32   Jozef bij Potifar en in de gevangenis – Gen. 39
 3.   33   De schenker en de bakker – Gen. 40
 4.   34   De dromen van Farao – Gen. 41
 5.   35   Jozefs broers gaan voor de eerste keer naar Egypte – Gen. 42
 6.   36   Jozefs broers gaan voor de tweede keer naar Egypte
            – Gen. 43
 7.   37   Jozef vertelt wie hij is – Gen. 45
 8.   38   Het leven van Jozef

Mozes

 1.   40   Farao onderdrukt de Israelieten – Ex. 1
 2.   41   Mozes' geboorte – Ex. 2: 1-10
 3.   42   Mozes kiest voor zijn eigen volk – Ex. 2: 11-15
 4.   43   Mozes in Midian – Ex. 2: 16-3: 1
 5.   44   Mozes bij de brandende braambos – Ex. 3-4:17
 6.   45   Mozes en Aaron bij de Farao – Ex. 5, 7: 1-13
 7.   46   De tien plagen (1) – Ex. 7: 19-9: 12
 8.   47   De tien plagen (2), Mozes bij de Farao – Ex. 9: 13-11: 10
 9.   48   De laatste nacht in Egypte: het Pascha – Ex. 12
 10.   49   Het vertrek uit Egypte – Ex. 13: 7-22
 11.   50   Naar en door de Schelfzee – Ex. 13: 17-14: 31

Gods volk in de woestijn

 1.   51   Israel bij Mara, Elim en in de woestijn Sin – Ex. 15: 22-16:36
 2.   55   Het gouden kalf – Ex. 32
 3.   56   Mozes op de berg – Ex. 33
 4.   59   De twaalf verspieders – Num. 13 en 14
 5.   61   Water uit de steenrots – Num. 20: 1-13
 6.   62   Eleazar de hogepriester – Num. 20: 22-29
 7.   63   De koperen slang – Num. 21: 4-9
 8.   66   De HERE toont Mozes het beloofde land – Deut. 34

Jozua, Gideon, Ruth, Hanna en Samuel

 1.   67   De twee verspieders bij Rachab – Joz. 1, 2
 2.   68   Door de Jordaan – Joz. 3-5: 1
 3.   69   De verovering van Jericho – Joz. 6
 4.   72   De verovering van Kanaan: "Zon, sta stil!" – Joz. 10: 1-14
 5.   76   Gideon – Richt. 6
 6.   85   Ruth – Ruth 1, 2
 7.   86   Boaz en Ruth – Ruth 3, 4
 8.   87   Het gebed van Hanna: Samuel geboren – 1 Sam. 1
 9.   88   Samuel in de tabernakel: zijn roeping – 1 Sam. 3: 1-21

Koningen

 1.   93   Saul wordt koning en verlost Jabes – 1 Sam. 9-11
 2.   97   David wordt tot koning gezalfd – 1 Sam. 16: 1-13
 3.   98   David aan het hof van Saul – 1 Sam. 16- 14-23
 4.   99   David verslaat Goliath en de Filistijnen – 1 Sam. 17
 5. 100   David en Jonathan zijn vrienden – 1 Sam. 18: 1-7
 6. 101   Davids vlucht: het verbond tussen David en Jonathan
            – 1 Sam. 20
 7. 106   David spaart het leven van koning Saul – 1 Sam. 24, 26
 8. 114   David brengt de ark naar Jeruzalem – 2 Sam. 6
            Herhaling: het leven van David
 9. 126   Salomo kiest voor wijsheid – 1 Kon. 3: 1-15
 10. 128   Salomo bouwt de tempel – 1 Kon. 5, 6, 7: 13-8: 66
 11. 129   De koningin van Seba – 1Kon. 10

De profeten Elia & Elisa

 1. 135   Elia en Achab – 1 Kon. 17: 1
 2. 136   Elia aan de beek krith – 1 Kon. 17: 2-7
 3. 137   Elia te Zarfath – 1 Kon. 17: 8-24
 4. 138   Elia op de Karmel – 1 Kon. 18
 5. 145   Elia's hemelvaart – 2 Kon. 2: 1-13
 6. 146   Elisa en het water van Jericho – 2 Kon. 2: 19-22
 7. 148   Het wonder van de olie – 2 Kon. 4: 1-7
 8. 152   naaman wordt genezen – 2 Kon. 5

Jona, Hizkia, Daniel, Esther

 1. 158   Jona op de vlucht – Jona 1, 2
 2. 159   Jona in Nineve – Jona 3, 4
 3. 174   Hizkia's ziekte en genezing – 2 Kon. 20: 1-11, Jesaja 38
 4. 184   Daniel en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnezar
            – Dan. 1
 5. 188   Woorden op de muur – Dan. 5
 6. 189   Daniel in de leeuwenkuil – Dan. 6
 7. 193   Esther – Est. 1-2: 18

Bijbelwerk Nieuwe Testament

Geboorte Jezus

 1. 205   De engel Gabriel bij Zacharias – Luc. 1: 1-25
 2. 206   De engel Gabriel bij Maria – Luc. 1: 26-38
 3. 209   Jozefs droom: de tocht naar Bethlehem – Mat. 1: 18-25,
            Luc. 2: 1-4
 4. 210   De geboorte van Jezus – Luc. 2: 4-7
 5. 211   De herders – Luc. 2: 8-15
 6. 212   De herders aanbidden het Kind – Luc. 2: 16-20
 7. 213   Jezus in de tempel bij Simeon en Anna – Luc. 2: 21-40
 8. 214   De wijzen uit het oosten – Mat. 2: 1-12

Het leven van Jezus (1)

 1. 215   De twaalfjarige Jezus in de tempel – Luc. 2: 40-52
 2. 218   Jezus door Johannes gedoopt – Mat. 3: 13-17, Marc. 1: 9-11,
            Luc. 3: 21-22
 3. 220   De eerste discipelen van Jezus – Joh. 1: 35-52
 4. 221   De bruiloft in Kana – Joh. 2: 1-11
 5. 225   Jezus geneest de zoon van de koninklijke hoveling
            – Joh. 4: 43-54
 6. 227   De wonderbare visvangst – Mat. 4: 18-22
 7. 231   De lamme in Bethesda genezen – Joh. 5: 1-47
 8. 237   De genezing van de knecht van de hoofdman – Mat. 8: 5-13,
            Luc. 7: 1-10

Het leven van Jezus (2)

 1. 240   De gelijkenis van de zaaier – Mat. 13: 3-9, 18-23,
            Mar. 4: 3-9, 10-20, Luc. 8: 5-9, 11-15
 2. 245   De storm op het meer – Mat. 8: 23-27, Mar. 4: 35-41,
            Luc. 8: 22-25
 3. 247   De opwekking van het dochtertje van Jairus – Mat. 9: 18-25,
            Mar. 5: 21-43, Luc. 8: 40-56
 4. 251   Vijfduizend mensen krijgen te eten – Mat. 14: 13-23,
            Mar. 6: 30-46, Luc. 9: 10-17, Joh. 6: 1-15
 5. 252   Jezus wandelt op de zee – Mat. 14: 24-35, Mar. 6: 47-56,
            Joh. 6: 16-21
 6. 256   De genezing van een dove – Mar. 7: 31-37
 7. 257   Vierduizend mensen krijgen te eten – Mat. 15: 29-38,
            Mar. 8: 1-9
 8. 264   De tien melaatsen genezen – Luc. 17: 11-19
 9. 266   De genezing van de blindgeborene – Joh. 9: 1-41

Gelijkenissen

 1. 267   De goede Herder – Joh. 10: 1-21
 2. 268   De barmhartige Samaritaan – Luc. 10: 25-42
 3. 275   Het grote avondmaal – Luc. 14: 12-24
 4. 276   Het verloren schaap – Luc. 15: 1-7
 5. 277   De verloren penning – Luc. 15: 8-10
 6. 278   De verloren zoon – Luc. 15: 11-32

Het leven van Jezus (3)

 1. 281   Jezus zegent de kinderen – Mat. 19: 13-15, Mar. 10: 13-16,
            Luc. 18: 15-17
 2. 287   De genezing van de blinde Bartimeus – Mat. 20: 29-34,
            Mar. 10: 46-52, Luc. 18: 35-43
 3. 288   Zacheus, de tollenaar – Luc. 19: 1-10
 4. 291   De intocht in Jeruzalem – Mat. 21: 1-11, Mar. 11: 1-10,
            Luc. 19: 29-44
 5. 296   Gelijkenis: Het koninklijke bruiloftsmaal – Mat. 22: 1-14
 6. 300   Gelijkenis: De tien meisjes – Mat. 25: 1-13

Pasen

 1. 302   De paasmaaltijd – Mat. 26: 17-25, Mar. 14: 12-21, Luc. 22: 7-30,
            Joh. 13: 1-32
 2. 303   Petrus verloochent Jezus – Mat. 26: 33-35, 26: 69-75,
            Mar. 14: 26-31, 15: 1-5, Luc. 22: 31-34, 22: 54-62,
            Joh. 13: 36:38, 18: 12-27
 3. 305   Gethsemané – Mat. 26: 36-46, Mar. 14: 32-42, Luc. 22: 39-46
 4. 306   De gevangenneming van Jezus – Mat. 26: 47-56,
            Mar. 14: 43-52, Luc. 23: 26-43, Joh. 19: 16-30
 5. 311   De kruisiging van Jezus – Mat. 27: 31-50, Mar. 15: 22-37,
            Luc. 23: 26-43, Joh. 19: 16-30
 6. 313   De begrafenis van Jezus – Mat. 27: 57-66, Mar. 15: 42-47,
            Luc. 23: 50-56, Joh. 19: 31-42
 7. 314   De opstanding van Jezus, de verschijning aan enkele
            vrouwen
  – Mat. 28: 1-10, Mar. 16: 1-8
 8. 315   Petrus en Johannes bij het lege graf; de verschijning aan
            Maria Magdala
  – Mat. 28: 1-10, Mar. 16: 1-11, Luc. 24: 1-12,
            Joh. 20: 1-18
 9. 316   De Emmausgangers – Mar. 16: 12-13, Luc. 24: 13-35
 10. 317   De verschijning aan de discipelen zonder en met Thomas
            – Mar. 16: 13b-14, Luc. 24: 33-43, Joh. 20: 19-29
 11. 318   De verschijning aan de discipelen aan het Meer van Galilea
            – Joh. 21: 1-25

Hemelvaart & Pinksteren, Handelingen

 1. 319   De Hemelvaart – Mat. 28: 16-20, Luc. 24: 50-53, Mar. 16: 15-20,
            Hand. 1: 1-11
 2. 321   Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest – Hand. 2: 1-41
 3. 323   De genezing van een verlamde – Hand. 3: 1-10
 4. 325   De apostelen uit de gevangenis verlost – Hand. 5: 12-25
 5. 328   De bekering van de kamerling – Hand. 8: 26-40
 6. 331   Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis – Hand. 12: 1-24
 7. 332   De bekering van Saulus – Hand. 9: 1-25

Bijbelwerk info